ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการพื้นฐาน
O3อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
วิสัยทัศน์
วัฒนธรรมประเพณี
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
คำขวัญ
ปราชญ์ชาวบ้าน
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
โครงสร้างการบริหาร
O2ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลฝ่ายสภาเทศบาล
O1โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานบริหารบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
การสรรหาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
026รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
O25หลักเกณฑ์การบริหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การขับเคลือนจริยธรรม
O39ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
O39ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O23ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยกู้ชีพ
ปลัด รองปลัด
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.๑)
O22รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕
ผู้รับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
O20ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
O15คู่มือสำหรับประชาชน
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสนการบริหารงานของผู้บริหาร
O32การเสริมสร้างวัฒนาธรรมขององค์กร
O30มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
O10นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
O36แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O37รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O33รายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการ No Gift Policy
งานนโยบายและแผน
O4แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
O11แผนการดำเนินงานประจำปี
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O13รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปี
ยุุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
O6พ.ร.บ./พ.ร.ก.
O6กฎหมาย/ระเบียบ/กฏกระทรวง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เทศบาล คืออะไร ?
เทศบาลเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ เทศบาล
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล
การดูแลการทำงานของ เทศบาล
ประชาชนสำคัญต่อ เทศบาล ?
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดสุรินทร์
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
ระบบบันทึกบัญชี Laas
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
ม.รามคำแหงสุรินทร์
ม.ราชภัฎสุรินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสระขุด
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระขุด
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ูศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการเทศบาลตำบลสระขุด
รายงานผลโครงการต่างๆ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองฯ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,549

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.