ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     พ.ร.บ./พ.ร.ก. 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
พ.ร.บ./พ.ร.ก.  
     พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติ ป้อองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐เปิดอ่าน
     พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕เปิดอ่าน
     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.ว่าความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒)เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒)เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใ้ห้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 15 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 17 คน
หมายเลข IP 3.233.242.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,973,887

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 080-2103927   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.