ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 3 เมษายน 2567  เวลา 13.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน  2567 โดยจัดให้มีการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้เกิดความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอปพร. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์  นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด  ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ร่วมพิธีเปิดโครงการเรียนรู้ธรรม เรียนรู้วัด เรียนรู้ชุมชน   โดยเทศบาลตำบลสระขุดสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการในครั้งนี้  ระหว่างวันที่ 1-11 เมษายน 2567  ณ วัดอัมพวัน  บ้านอ้อ หมู่ที่2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด มอบหมายคณะกรรมตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบระบายน้ำบ้านอ้อ  หมู่ที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณ (บ้านนายพันธ์ - แม่น้ำมูล) จุดที่ 2 (ซอยบ้านนายสุบิน) ทั้งนี้ โดยมีนายเหลา เลิศยะโส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุด เขต 2 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการในการดำเนินการก่อสร้างในโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบการก่อสร้างที่เทศบาลตำบลสระขุดกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสระขุดต่อไป
เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด มอบหมายนายประกอบ ภู่สวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสระขุด ร่วมกิจกรรมประจำปี ประเพณีสู่ขวัญข้าวบุญกองใหญ่ เปลี่ยนผ้าพระประธานพระพุทธรูปทุกองค์ ปิดทองหลวงพ่อทันใจ โดยเทศบาลตำบลสระขุดได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ในครี้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม  อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป ณ วัดป่าสายสนอง  ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.นายวินัย พรหมสุริทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด มอบหมายนางสาวเบญจมาศ เกียรติส่งแสง ปลัดเทศบาลตำบลสระขุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เทศบาลตำบลสระขุด เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือนพิจารณาจ่ายเงินกองทุนแทนตำแหน่งที่ว่าง  เนื่องจากครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง และแทนคณะกรรมการที่ลาออก เพื่อพิจาณาจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก(อปพร.)ที่เสียชีวิตและป่วยทุพพลภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด                      โดยในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายเหลา เลิศยะโส ประธานศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน นายชวลิด ผ้าผิวดี คณะกรรมการศูนย์ฯ  เป็นตัวแทนมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ที่ป่วยทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย และได้นำเงินกองทุนมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ที่เสียชีวิต จำนวน 1 ราย
วันที่15/2/2567  เวลาตั้งแต่ 09.30 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบบสระขุด มอบหมาย น.ส.ราตรี ปะโคทัง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชุน และนางภาวิณี สุขเสริม อาสาสมัครบริบาล ลงพื้นที่ออกบริการยืนยันรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   ตามแผนการออกบริการวันนี้ได้แก่ 3 หมู่บ้านดังนี้              1.บ้านอ้อ หมู่ที่ 2 2.บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 3.บ้านพลับ หมู่ที่ 10
วันที่14/2/2567  เวลาตั้งแต่ 09.30 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบบสระขุด มอบหมาย น.ส.ภาวิณี สมบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  น.ส.ราตรี ปะโคทัง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชุน และนางภาวิณี สุขเสริม อาสาสมัครบริบาล ลงพื้นที่ออกบริการยืนยันรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   ตามแผนการออกบริการวันนี้จำนวน 3 หมู่บ้านดังนี้  1.บ้านแคนบน หมู่ที่ 6 2.บ้านตั้งใจ หมู่ที่ 4 3.บ้านสำโรง หมู่ที่ 9
วันที่13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์  นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด มอบหมาย น.ส.ภาวิณี สมบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและน.ส.ราตรี ปะโคทัง ผู้ช่วยนักพัฒราชุมชน ลงพื้นที่ออกบริการรับยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 โดยตามแผนการออกบริการวันนี้จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้ 1.บ้านสระขุดหมู่ที่1 2.บ้านดงสำราญ หมู่ที่11 3.บ้านม่วงน้อย หมูที่3
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.           เรื่องแจ้งเตือน เฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัย   เนื่องด้วยปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูแล้ง สภาพอากาศแห้งแล้ง มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยได้ง่าย             งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสระขุด ได้ออกสำรวจพื้นที่และจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดเหตุอัคคีภัยรอบพื้นที่ตำบลสระขุด และได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนประชาชนกรณีการทิ้งและเผาขยะซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น               เทศบาลตำบลสระขุดขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสระขุด ให้เฝ้าระวังป้องกัน สอดส่องดูแลการทิ้งและเผาขยะการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่นการเผาตอซัง และขอความร่วมมือในการสำรวจสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน ให้อยู่ในสภาพดี เหมาะต่อการใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน        ทั้งนี้หากพบเห็นผู้ฝ่าฝืน ลักลอบทิ้งขยะและจุดไฟเผาขยะ เศษวัสดุทางการเกษตร โปรดแจ้ง 0
 แผนปฏิบัติการสุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์   เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2566  นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุดมอบหมายนางสาวภาวิณี สมบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และทีมปฏิบัติการสุ่มตรวจผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นตำบลสระขุด
วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา15.00 น.นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราขการ ข้าราชการ พนักงกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบายการปฏิบัติงานของตำบล อำเภอ จังหวัด และส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทราบและถือปฏิบัติาน และลูกจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระขุด ร่วมประชุมประจำเดือน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยอำเภอชุมพลบุรี ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุรินทร์ว่า ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ผ่านเว็ปไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีมีผู้เข้าไปดูงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลสระขุดพบว่า งานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ จำนวน 2 โครงการนั้น       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. อำเภอชุมพลบุรีได้มอบหมายนางอารีย์ เจริญรักษ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี) พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง        ทั้งนี้นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด ได้มอบหมายนายสุรสิทธิ์ ฤทธิรณ รองปลัดเทศบาลตำบลสระขุด นายชัยชนะ โลไธสง ผู้อำนวยการกองช่างและคณะ ร่วมลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลให้ผู้แทนอำเภอชุมพลบุรีได้รับทราบ เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว               ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารหลักฐานพบว่าการก่อสร้างโครงการที่ได้รับการร้องเรียนดังกล่าว ทั้ง 2 โครงการได้มาตรฐานและเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด
วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณายกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลสระขุดเ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อจะเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้สภาเทศบาลตำบลสระขุดพิจารณาเห็นชอบในการออกเทศบัญญัติเพื่อบังคับใช้ในพื้นที่ตำบลสระขุด
  วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์นายกเทศมนตรีตำบลสระขุดมอบหมาย นางภาวินี สุขเสริม เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบริบาล ปฏิบัติหน้าที่ล้างแผลนายเลี้ยง ภูมิพันธ์ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการให้บริการ ที่บ้านตั้งใจ หมู่ที่ 4 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระขุด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชื่อ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567  โดยมีนางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล สถานีตำรวจภูธร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน จิตอาสา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลสระขุดร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ณ หนองห้วยงิ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด  ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลระดับตำบล เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลระดับตำบลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
วันที่  7 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุดร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและประมานงานในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านตลิ่งชัน  ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุดร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและประมานงานในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านแคนบน ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านแคนบน หมู่ที่ 6 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและรณรงค์แก้ไขยาเสพติดเทศบาลตำบลสระขุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566           และในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี   ร่วมรับฟังบรรยายพร้อมทั้งในโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมถึงภัยและโทษของยาเสพติด และได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียนในเขตตำบลสระขุด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 15 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 3.233.242.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,973,813

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 080-2103927   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.