ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด  ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลระดับตำบล เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลระดับตำบลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
วันที่  10 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุดร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและประมานงานในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านตั้งใจ  ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านตั้งใจ หมู่ที่ 4 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่  7 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุดร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและประมานงานในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านตลิ่งชัน  ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุดร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและประมานงานในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านแคนบน ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านแคนบน หมู่ที่ 6 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและรณรงค์แก้ไขยาเสพติดเทศบาลตำบลสระขุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566           และในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี   ร่วมรับฟังบรรยายพร้อมทั้งในโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมถึงภัยและโทษของยาเสพติด และได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียนในเขตตำบลสระขุด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุดเป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลสระขุด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีทักษะพัฒนาอาชีพในการแปรรูปอาหาร  และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวและให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ในชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนตำบลสระขุด เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาชีพในครั้งนี้ 11 หมู่บ้าน จำนวน 70 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.  นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุดร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและประมานงานในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนชาวบ้านม่วงน้อย ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.  นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุดร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและประมานงานในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนชาวบ้านอ้อ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม บ้านอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา10.30 น.นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด ร่วมประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันติล่งริมแม่น้ำมูล  ที่บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
สืบเนื่องเมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลสระขุดจำนวน 2 สาธารณภัย คือ 1.เหตุอัคคีภัย  สถานที่เกิดเหตุ  บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 3  บ้านม่วงน้อย ได้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ไฟไหม้ยุ้งฉางข้าว นางหัส หงวนไธสง ความเสียหายยุ้งฉางข้าวเสียหายบางส่วน 2.เหตุวาตภัย         รายที่ 1บ้านเลขที่ 60 หมูู่ที่ 8 บ้านงิ้ว บ้าน น.ส.วิมลมาศ ประทุมมัง ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดหลังคาโรงเรือนเก็บพืชผลและคอกสัตว์          รายที่ 2 บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 1บ้านสระขุด นายแพง สาเสนา ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดหลังคาโรงเรือนเก็บพืชผลและอาหารสัตว์เกิดความเสียหาย           บัดนี้เทศบาลตำบลสระขุด ภายใต้การนำของนายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด  นายประกอบ ภู่สวัสดิ์ รองนากเทศมนตรีตำบลสระขุด นายสุรสิทธิ์      ฤทธิรณ รองปลัดเทศบาลตำบลสระขุด พร้อมคณะบริหารและข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสระขุด ได้นำเงินช่วยเหลือ มอบให้ผู้ประสบภัย ดังกล่าวข้างต้น พร้อมนายไพจิตร บุญหาร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1และนางติรยา มั่นคง ประธานสภาเทศบาลตำบลสระขุด ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,520,425

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.