ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลสระขด "สระขุดพัฒนา  ชาวประชามีสุข"

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
งานบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
งานนโยบายและแผน
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     องค์ประกอบของ เทศบาล 

องค์ประกอบของ เทศบาล
องค์ประกอบของ เทศบาล  

             องค์ประกอบของเทศบาล

                เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ตั้งขึ้นเป็นรูปแบบแรกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่มีความเจริญก้าวหน้ามาก

              ประเภทของเทศบาล   มี   3   ประเภท

                1. เทศบาลตำบล

            2. เทศบาลเมือง

            3. เทศบาลนคร  

สภาเทศบาล

  1. สภาเทศบาล  คือ  ฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาล ทำหน้าที่นิติบัญญัติ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)   ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวน  ดังนี้

                            s สภาเทศบาลตำบล       ประกอบด้วยสมาชิก        12  คน

                  s สภาเทศบาลเมือง        ประกอบด้วยสมาชิก        18  คน

                  s สภาเทศบาลนคร         ประกอบด้วยสมาชิก        24  คน

2.สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ    4  ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง

3.     สภาเทศบาลมีประธานสภา   1   คน  :   รองประธานสภา   1  คน     ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล  ตามมติของสภาเทศบาล  :  ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล

.   ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาล  4  สมัย ๆ ละไม่เกิน 30 วัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  :  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว หากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของเทศบาล  สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญมีกำหนดไม่เกิน  15 วัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด : การประชุมสภาเทศบาล  ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม

 อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

สภาเทศบาลมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

            1. เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหรือมีมติให้ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง

            2. เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลและเลือกตั้งบุคคลตั้งบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล

            3. รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรี  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เป็นประจำทุกปี

อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3 ปี

            5.  ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ : ร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีและร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ของเทศบาล

            6.  ในที่ประชุมสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิเลือกตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี : เสนอญัตติขออภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ

                7.  ในกรณีกิจการอื่นใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชนในท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่  หรือนายกเทศมนตรีสามารถเสนอต่อประธานสภาเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติและประกาศใช้ประชาชนทราบ :  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ : การออกเสียงประชามตินี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้คำปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น

นายกเทศมนตรี

  1. นายกเทศมนตรี  คือ  ฝ่ายบริหารของเทศบาลทำหน้าที่ด้านการบริหาร
  2. เทศบาลหนึ่งมีนายกเทศมนตรี  1  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  : ดำรงตำแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4  ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน 2   วาระไม่ได้  :  เมื่อได้ดำรงตำแหน่ง 2  วาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้น 4  ปี  นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง
  3. นายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งรองนายก  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล  และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี  ได้ตามเกณฑ์  ดังนี้

            v  เทศบาลตำบลไม่เกิน  2  คน

            v  เทศบาลเมืองไม่เกิน  3  คน

            v  เทศบาลนครไม่เกิน  4  คน

4.            นายเทศมนตรี  สามารถแต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้จำนวนรวมกัน  สำหรับเทศบาลตำบลไม่เกิน 2 คน :  เทศบาลเมืองไม่เกิน  3  คน

                :  เทศบาลนครไม่เกิน  5  คน

อำนาจหน้าที่นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

1.       ก่อนเข้ารับหน้าที่  นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติหากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภาเทศบาลทุกคน  และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  เป็นประจำทุกปี

 

1.       มีอำนาจหน้าที่  ตามมาตรา  48  <span style="line-height: 115%; font-family: "Cordia New","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: mino

สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 1516 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 15 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 11 คน
หมายเลข IP 3.233.242.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,974,593

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 080-2103927   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.