ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
วิสัยทัศน์
วัฒนธรรมประเพณี
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
คำขวัญ
ปราชญ์ชาวบ้าน
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลฝ่ายสภาเทศบาล
โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยกู้ชีพ
ปลัด รองปลัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
O11แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่าง เดือนตุลาคม๒๕๖๕-เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
O13รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ยุุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
งานบริหารบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
การสรรหาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
026รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
O25หลักเกณฑ์การบริหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การขับเคลือนจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลาง
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.๑)
O22รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕
ผู้รับ/ซื้อเอกสารสอบราคา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การป้องกันการทุจริต
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสนการบริหารงานของผู้บริหาร
O32การเสริมสร้างวัฒนาธรรมขององค์กร
O30มาตรการการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
O36แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กฏหมายและระเบียบ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎหมาย/ระเบียบ/กฏกระทรวง
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เทศบาล คืออะไร ?
เทศบาลเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ เทศบาล
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล
การดูแลการทำงานของ เทศบาล
ประชาชนสำคัญต่อ เทศบาล ?
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดสุรินทร์
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
ระบบบันทึกบัญชี Laas
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
ม.รามคำแหงสุรินทร์
ม.ราชภัฎสุรินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลสระขุด
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระขุด
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ูศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริการเทศบาลตำบลสระขุด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองฯ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 มีนาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.239.6.58
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,122,110

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.