ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสระขุด เปิดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ ในภารกิจของสภาเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีนางติรยา มั่นคง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลสระขุด ร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการงดให้ งดรับ และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ในการงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด  ประธานการประชุม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสระขุด ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลสระขุดที่จะจัดแข่งขันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566-3 มีนาคม 2566 โดยมี สารวัตรใหญ่สภ.เมืองบัว  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ารพ.สต.และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
วันที่1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา10.00 น.  นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด  นางธนพร จันทบูลย์ เลขาธิการนายกเทศมนตรีและนางสาวเบญจมาศ เกียรติส่ง ปลัดเทศบาลตำบลสระขุด  ได้มอบเงินช่วยเหลือ  ผู้ประสบอัคคีภัยตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ แก่ครอบครัวนายสมาน ปะนาโท ผู้ประสบอัคคีภัย  ที่บ้านพลับ หมู่ที่10 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น.นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระขุด และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุด  และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีบวงสรวงและอันเชิญตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด ขึ้นบ้านหลังใหม่ แทนหลังเดิมที่ชำรุด เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ให้การทำงานราบรื่นประสบผลสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด นำทีมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างร่วมประชุมเพื่อติดตามนิเทศน์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ (ITA ประจำปี 2566) จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระขุด
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสระขุดได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2566 ณ อาคาร อปพร. โดยมี นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุดเป็นประธานในพิธีเปิด   โดยมีนางสาวเบ็ญจมาศ เกียรติส่งแสง ปลัดเทศบาลตำบลสระขุดเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานในพื้นที่  พ่อค้าประชาชนร่วมสมทบทั้งขนม เครื่องดื่มและอาหาร ให้เด็กๆและผู้ปกครองได้รับประทาน     ซึ่งผู้ปกครองได้พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลสระขุดภายใต้การนำของนายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุดร่วมกับ สภานีตำรวจภูธรเมืองบัวนำโดย พ.ต.ท.วรกาญจน์ เจริญศิริ สารวัตรป้องกันและปราบปรามสภานีตำรวจภูธรเมืองบัว ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระขุดจัดซักซ้อมโครงการรับมือกรณีตกอยู่ในสถานการณ์กราดยิง(ACTIVE SCHOOLTER)เหตุการณ์หรือสภาวะที่มีอันตรายหรืออันตรายแฝงสูงเพื่อให้ครูและเด็กนักเรียนฝึกเผชิญเหตุการณ์และสามารถรับมือสถานการณ์วิกฤตและการเผชิญเหตุ โดยใช้หลักการ หนี ซ่อน สู้ โดยมีนางสาวเบญจมาศ เกียรติส่งแสง ปลัดเทศบาลตำบลสระขุด เยี่ยมให้กำลังใจและร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับครูและเด็กนักเรียนในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 28 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด มอบหมายให้นายพงษ์เทพ มามิดา รองนายกเทศมนตรีตำบลสระขุด  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียนเยาวชนบ้านอ้อตลิ่งชัน หมูที่2และหมู่ที่7 ดำเนินโครงการโดยสถานีตำรวจภูธรตำบลเมืองบัว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระขุด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน
วันที่ 28 กันยายน 2565  เวลา 10.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด มอบหมายให้นายประกอบ ภู่สวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสระขุด และนางสายฝน ยิงรัมย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสระขุด  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสถานีสุขภาพ (Health Station)วิถีใหม่ในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อตลิ่งชัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสระขุด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อตลิ่งชัน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 มีนาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.6.58
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,122,141

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.