ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลบุคลากร
งานบริหารบุคคล
งานวิเคราะห์ฯ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
คู่มือการปฏิบัติงาน
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายและระเบียบ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
แผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน โครงการควบคุม ป้องกัน และระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลสระขุด ได้ดำเนินฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ถึง 28 มิถุนายน 2567 
วันที่  10 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุดร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและประมานงานในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านตั้งใจ  ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านตั้งใจ หมู่ที่ 4 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่  7 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุดร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและประมานงานในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านตลิ่งชัน  ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุดร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและประมานงานในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านแคนบน ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านแคนบน หมู่ที่ 6 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมและรณรงค์แก้ไขยาเสพติดเทศบาลตำบลสระขุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566           และในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอชุมพลบุรี   ร่วมรับฟังบรรยายพร้อมทั้งในโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมถึงภัยและโทษของยาเสพติด และได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียนในเขตตำบลสระขุด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุดเป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลสระขุด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีทักษะพัฒนาอาชีพในการแปรรูปอาหาร  และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในครอบครัวและให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี ในชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนตำบลสระขุด เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาชีพในครั้งนี้ 11 หมู่บ้าน จำนวน 70 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.  นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุดร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและประมานงานในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนชาวบ้านม่วงน้อย ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.  นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระขุดร่วมประชุมเพื่อบูรณาการและประมานงานในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีผู้นำชุมชน และประชาชนชาวบ้านอ้อ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม บ้านอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา10.30 น.นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด ร่วมประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันติล่งริมแม่น้ำมูล  ที่บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
สืบเนื่องเมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลสระขุดจำนวน 2 สาธารณภัย คือ 1.เหตุอัคคีภัย  สถานที่เกิดเหตุ  บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 3  บ้านม่วงน้อย ได้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้ไฟไหม้ยุ้งฉางข้าว นางหัส หงวนไธสง ความเสียหายยุ้งฉางข้าวเสียหายบางส่วน 2.เหตุวาตภัย         รายที่ 1บ้านเลขที่ 60 หมูู่ที่ 8 บ้านงิ้ว บ้าน น.ส.วิมลมาศ ประทุมมัง ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดหลังคาโรงเรือนเก็บพืชผลและคอกสัตว์          รายที่ 2 บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 1บ้านสระขุด นายแพง สาเสนา ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดหลังคาโรงเรือนเก็บพืชผลและอาหารสัตว์เกิดความเสียหาย           บัดนี้เทศบาลตำบลสระขุด ภายใต้การนำของนายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด  นายประกอบ ภู่สวัสดิ์ รองนากเทศมนตรีตำบลสระขุด นายสุรสิทธิ์      ฤทธิรณ รองปลัดเทศบาลตำบลสระขุด พร้อมคณะบริหารและข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสระขุด ได้นำเงินช่วยเหลือ มอบให้ผู้ประสบภัย ดังกล่าวข้างต้น พร้อมนายไพจิตร บุญหาร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1และนางติรยา มั่นคง ประธานสภาเทศบาลตำบลสระขุด ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 26 พฤษภาคม  2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสระขุด เปิดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆ ในภารกิจของสภาเทศบาลตำบลสระขุด โดยมีนางติรยา มั่นคง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศน์และประชุมผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระขุด เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระขุดให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล ก่อนทำการเปิดภาคเรียนในวันอังคารที่16 พฤษภาคม 2566   ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
วันที่ 10 พฤาภาคม 2566 ด้วยนายวินัย พรหมสุรินทร์  นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาขยะ และการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสระขุดจึง มอบหมายนายพงษ์เทพ มามิดา รองนายกเทศมนตรีตำบลสระขุด ออกสำรวจบริเวณสองข้างทางถนนสายบ้านสายสนอง หมุ่ที่ 5 ถึงสะพานมิตรภาพสระขุด-ปะเคียบ และถนนสายบ้านดงสำราญถึงปากปลาค้าว จากการลงพื้นทีสำรวจพบว่ามีประชาชนนำขยะและสิ่งปฏิกูลมาทิ้งบริเวณริมสองข้างทาง ถนนสายดังกล่าว  หลายจุด ส่งผลให้เกิดมลพิษทางทัศนียภาพ และเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ซึ่งทางเทศบาลตำบลสระขุด จะได้นำปัญหาการทิ้งขยะ เข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางป้องกันและแนวทางการกำจัดขยะให้ถูกวิธีต่อไป
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.โดยประมาณ นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุดมอบหมายนาย ณฐกันต์ คันศร  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายปะสิทธิชัย หะมาลา ผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ นายคณัสนันท์ ศาลาดี  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจกองช่างเทศบาลตำบลสระขุด ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้เสียหาย 3 ราย ดังนี้ 1.นางหัส หงวนไธสง บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 3 ผู้ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ยุ้งข้าว 2.น.ส.วิมลมาศ ประทุมมัง บ้านงิ้ว หมู่ที่ 8 ผู้ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน 3.นายแพง สาเสนา บ้านสระขุด หมู่ที่ 1 ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน โดยเทศบาตำบลสระขุดจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป
วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อมอบนโยบาย ข้อราชการที่สำคัญ และแนวทางการปฏิบัติราชการต่างๆ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ และกล่าวอวยพร เจ้าหน้าที่ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
วันที่ 20 เมษายน 2566 นางภาวิณี สุขเสริม อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และนางสาวอัจฉรา สัมฤทธิ์ คนงานปฏิบัติหน้าที่สาธารณสุข ภายใต้การนำของนายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด ออกให้บริการในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีการบริการครอบคลุมด้านอนามัย การฟื้นฟุสมรรถภาพและกายภาพบำบัด โดยในวันนี้ ได้ลงพื้นที่ออกบริการผู้สูงอายุตามแผนงาน ได้แก่ตั้งใจ หมู่ที่ 4 ตำบลสระขุด
วันที่ 11 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลระขุดร่วมกับอาสาสมัครอปพร.เวรยามประจำจุดบริการประชาชน วันแรกเพื่ออำนวยความสะดวก และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลสระขุด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566
วันที่ 11 เมษายน 2566 นายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำสระขุด มอบหมาย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลสระขุด จัดเตรียมสถานที่จุดบริการประชาชนเพื่อ เพื่ออำนวยความสะดวก และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลสระขุด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ในช่วง 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566
วันที่ 10 2566 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ภายใต้การนำของนายวินัย พรหมสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด และคณะบริหาร ออกปฏิบัติภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เต็มที่ หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีการบริการครอบคลุมด้านอนามัย การฟื้นฟุสมรรถภาพและกายภาพบำบัด โดยในวันนี้ ได้ลงพื้นที่ออกบริการผู้สูงอายุตามแผนงาน ได้แก่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 8 และบ้านแคนบน หมู่ที่ 6

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ต่อไป
สายตรงผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลสระขุด
นายวินัย พรหมสุรินทร์
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.182.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,444,067

ช่องทางการติดต่อ
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
แบบสำรวจการใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจ
บริการประชาชน
เว็บไซต์บริการ
เรื่องทั่วไป
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
สำนักงานเทศบาลตำบลสระขุด
223 หมู่ที่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
Tel : 09-1134-1923   Fax : -
Email : sakot_surin@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.